337693
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
12
417
12
334048
12148
12932
337693

Your IP: 192.168.2.69
2021-10-24 00:24

ขอขอบคุณ

กสร. โชว์ผลงานสร้างความปรองดองด้านแรงงาน

กสร. โชว์ผลงานสร้างความปรองดองด้านแรงงาน

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โชว์ผลงานสร้างความปรองดองในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ผ่านโครงการส่งเสริมแรงงานสมานฉันท์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย และโครงการปรองดองสมานฉันท์แรงงาน เผยมีนายจ้าง ลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรรมกว่า 2,000 คน จากสถานประกอบกิจการกว่า 500 แห่ง

          นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า การสร้างความปรองดองและความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคมเป็นนโยบายสำคัญประการหนึ่งของรัฐบาล กสร. ได้นำแนวนโยบายดังกล่าวมาใช้ในการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคีและปรองดองให้เกิดขึ้นระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ ป้องกันปัญหาและผลกระทบจากข้อพิพาทแรงงานและข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้น โดยได้ดำเนินการผ่านโครงการแรงงานสมานฉันท์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย และโครงการปรองดองสมานฉันท์แรงงานสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน โดยมุ่งเน้นการทำงานเชิงรุกในการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการแรงงานสัมพันธ์ 5 ภาค ได้แก่ ลำพูน นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา สงขลา ชลบุรี รวมถึงสถานประกอบกิจการที่เคยมีปัญหาข้อพิพาทแรงงาน ข้อขัดแย้งมาก่อน โดยจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การอบรมและบรรยายให้ความรู้ การเสวนา การจัดนิทรรศการ กิจกรรมนันทนาการสอดแทรกความรู้เรื่องแรงงานสัมพันธ์ กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพแรงงานสูงอายุ เป็นต้น

          อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า จากการดำเนินโครงการทั้งสองโครงการข้างต้น ได้รับการตอบรับที่ดีจากสถานประกอบกิจการ โดยมีนายจ้าง ลูกจ้างเข้าร่วมกิจกรรรม รวม 2,849 คน สถานประกิจการ 572 แห่ง ซึ่งเมื่อวันที่ 28 สิงหาคมที่ผ่านมา กสร. ได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ 6 กระทรวงและ 14 หน่วยงานแถลงผลงานและการรวมพลังสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ อย่างไรก็ตามเพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนนำไปสู่การปฏิบัติและร่วมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในวงการแรงงานอย่างเป็นรูปธรรม กสร. จะเดินหน้าส่งเสริมความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ดีกันระหว่างนายจ้าง ลูกจ้างโดยจะดำเนินการส่งเสริมในพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

********************

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน