337711
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
30
417
30
334048
12166
12932
337711

Your IP: 192.168.2.69
2021-10-24 01:10

ขอขอบคุณ

กสร.จับมือ BTS ขับเคลื่อน Safety Thailand

 

        กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ร่วมกับ BTS ขับเคลื่อน Safety Thailand สร้างจิตสานึกด้าน ความปลอดภัยให้พนักงาน ตั้งเป้าลดอุบัติเหตุจากการทางานให้เป็นศูนย์ พร้อมจัดกิจกรรมติดป้ายโปสเตอร์รณรงค์ลดอุบัติเหตุในการทางานในสถานีรถไฟฟ้า BTS 43 สถานี และศูนย์ซ่อมบารุง

          นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมขับเคลื่อน Safety Thailand สร้างจิตสานึกด้านความปลอดภัยในการทางานให้พนักงาน ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ว่า กสร. ได้ร่วมกับ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จากัด (มหาชน) หรือ BTS ในการลดอุบัติเหตุในการทางานและรณรงค์เรื่องความปลอดภัยในการทางาน ตามนโยบาย Safety Thailand ซึ่งมีเป้าหมายในการสร้างสรรค์ให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีวัฒนธรรมความปลอดภัยในการทางาน ทั้งนี้ที่ผ่านมา BTS ได้มีการดาเนินการในเรื่องความปลอดภัยในการทางานอยู่แล้ว และจากข้อมูล บริษัทฯ มีอัตราการประสบอันตรายของพนักงานไม่มากและส่วนใหญ่ไม่ใช่กรณีร้ายแรง อย่างไรก็ตามปัจจุบันทาง BTS ได้มีการขยายการดาเนินงานเพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วนของการให้บริการและการซ่อมบารุง อีกทั้ง มีบุคลากรเพิ่มขึ้น จึงต้องให้ความสาคัญในเรื่องความปลอดภัยเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วย สาหรับกิจกรรมในวันนี้เป็นการเริ่มต้นความร่วมมือระหว่างกสร. และ BTS โดยการปิดป้ายโปสเตอร์ Safety Thailand ร่วมขับเคลื่อนลดอุบัติเหตุ ในการทางานในสถานีรถไฟฟ้า BTS ทั้ง 43 สถานี และในส่วนของการซ่อมบารุง เพื่อกระตุ้นเตือนให้พนักงาน ได้ตระหนักถึงความปลอดภัยในการทางานเป็นลาดับแรก และจะดาเนินการสร้างการรับรู้เรื่องความปลอดภัย ในการทางานให้แก่พนักงานต่อไปอย่างต่อเนื่อง

          นายวิวัฒน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความร่วมมือด้านความปลอดภัยในการทางานระหว่างกสร. และ BTS ในครั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายร่วมกันในการขับเคลื่อนมาตรการในการลดจานวนอุบัติเหตุจากการทางานจนเป็นเหตุให้หยุดงานเกิน 3 วัน ให้เป็นศูนย์ ตลอดจนร่วมกันพัฒนาการดาเนินงานเพื่อเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัยในการทางาน และคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางานในปีถัดไป เพื่อความปลอดภัยของพนักงาน BTS ต่อไป

*************************

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน