337717
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
36
417
36
334048
12172
12932
337717

Your IP: 192.168.2.69
2021-10-24 01:22

ขอขอบคุณ

กสร.ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติของข้าราชการ

 

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อทราบหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพิจารณามาตรฐานและความเป็นธรรมของผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม ศ.นิคมจันทรวิทุร ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

--------------------------------------------

ที่มา : กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน