378427
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
113
377
490
374488
7496
13632
378427

Your IP: 192.168.2.69
2022-01-17 07:17

ขอขอบคุณ

ประกาศใช้กฎหมายใหม่ 3 ฉบับ เริ่มบังคับใช้วันที่ 28 กันยายน 2564

          ประกาศใช้กฎหมายใหม่จำนวน 3 ฉบับ รองรับการบริหารจัดการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้ํางซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ. 2563 ได้แก่

          1. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดงานที่ลูกจ้างทำเกี่ยวกับสารเคมีอันตรายที่นายจ้างต้องจัดให้มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้าง

          2. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบและวิธีการส่งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่ผิดปกติหรือที่มีอาการ หรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน การให้การรักษาพยาบาล และการป้องกันแก้ไข

          3. ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบสมุดสุขภาพประจำตัวของลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง

          ทั้งนี้ กำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

---------------------------------------