133813
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
86
174
447
131733
5300
4718
133813

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-28 10:13

นายจ้าง ลูกจ้าง ร่วมถกร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

นายจ้าง ลูกจ้าง ร่วมถกร่างกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดโอกาสนายจ้าง ลูกจ้าง และผู้เกี่ยวข้องร่วมประชาพิจารณ์   ร่าง พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ... รอบสุดท้าย เน้นแก้ปัญหาได้จริงและไม่สร้างภาระเกินจำเป็นแก่ประชาชน

          นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องต่อร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. … วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม กระทรวงแรงงาน ว่า การปรับปรุงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 กระทรวงแรงงานได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อพิจารณาแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เพื่อให้กฎหมายสอดคล้องกับหลักการตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ซึ่งได้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปรับปรุงกฎหมายหลายครั้ง และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน  จนปรากฏผลสำเร็จเป็นร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. … เพื่อให้นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้แทนองค์กรนายจ้างผู้แทนองค์กรลูกจ้าง นักวิชาการ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้อย่างทั่วถึงและรอบด้าน

          อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า กสร. ได้จัดให้มีการประชาพิจารณ์ร่างกฎหมายดังกล่าว จำนวน 4 ครั้ง โดยดำเนินการไปแล้ว 3 ครั้ง ได้แก่ ครั้งแรกที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 13 ก.พ.61 ครั้งที่สองจัดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 22 ก.พ. 61 และครั้งที่สามจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 27 ก.พ.61 สำหรับในวันนี้เป็นครั้งสุดท้าย หลังจากการประชาพิจารณ์ในวันนี้ กสร. จะสรุป และวิเคราะห์ขอคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้เพื่อนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ... ให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง สร้างภาระแก่ประชาชนเท่าที่จำเป็น สอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานสากลรวมถึงภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมด้วย

**********************

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน