132127
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
15
217
372
130358
3614
4718
132127

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-21 01:18

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561

          กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เกิดขึ้นภายในสถานศึกษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือของการพัฒนาและรณรงค์ความปลอดภัยในสถานศึกษา รวมทั้งสร้างต้นแบบการดำเนินการความปลอดภัยในสถานศึกษา อันจะส่งผลให้การขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี” บรรลุผลสำเร็จต่อไป ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว มีลักษณะเป็นการแข่งขันภายในสถานศึกษาของตนเอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

          1. สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยส่งใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม และแบบเสนอชื่อเพื่อตรวจประเมิน พร้อมเอกสารรายละเอียดตามหัวข้อที่กำหนด ได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ทุกพื้นที่ หรือสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด ในเขตที่ตั้งของสถานศึกษาเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาตรวจประเมินต่อไป

          2. สถานศึกษาหรือสถาบันการศึกษา ต้องดำเนินการตามหลักเกณฑ์และจัดทำเอกสารรายละเอียดตามหัวข้อที่กำหนด โดยต้องเป็นผลงานตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนธันวาคม 2560 และเป็นผลงานจริงที่ได้ดำเนินการด้านความปลอดภัยฯ ในสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน และเกิดประโยชน์ ในภาพรวมของงานความปลอดภัยฯ

          3. การพิจารณาของคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย” ประจำปี 2561 ถือเป็นที่สุด

          4. ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 31 พฤษภาคม 2561

         5. ระยะเวลาหมดเขตการส่งแบบเสนอชื่อเพื่อตรวจประเมินและเอกสาร : วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

         6. ประเภทรางวัล ประกอบด้วย

             6.1 รางวัลดีเด่น (ไม่จำกัดจำนวน) สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับโล่รางวัลเป็นปีที่ 1 และประกาศนียบัตรเกียรติยศ สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 2 - 4 ติดต่อกัน และโล่รางวัลดีเด่นเมื่อได้รับรางวัลเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน โดยต้องมีคะแนนตั้งแต่ 90 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

             6.2 ประกาศนียบัตรชมเชย (ไม่จำกัดจำนวน) สำหรับสถานศึกษาที่มีคะแนนตั้งแต่ 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง 90 เปอร์เซ็นต์

         7. สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลจะแจ้งการรับรางวัลและสถานที่ให้ทราบต่อไป

************************

กลุ่มงานเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงาน กองความปลอดภัยแรงงาน