113223
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
147
241
523
111023
4830
4739
113223

Your IP: 192.168.2.69
2019-09-17 08:07

ก.แรงงาน สร้างความเข้าใจการทำสัญญาจ้าง การจ่ายค่าจ้างแรงงานประมงทะเล

Post on 17 มีนาคม 2561
by Area9

ก.แรงงาน สร้างความเข้าใจการทำสัญญาจ้าง การจ่ายค่าจ้างแรงงานประมงทะเล ตาม กม. คุ้มครองแรงงานแก่นายจ้าง

          ก.แรงงาน จัดโครงการประชุมชี้แจง เรื่อง การทำสัญญาจ้างและการจ่ายค่าจ้างแรงงานประมงทะเล เพื่อให้นายจ้างในกิจการประมงทะเล ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำสัญญาจ้างและการจ่ายเงินผ่านธนาคาร

          นายจรินทร์  จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจง เรื่อง การทำสัญญาจ้างและการจ่ายค่าจ้างแรงงานประมงทะเล เพื่อแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม รุ่นที่ 2  ณ เดอะเกรซ อัมพวา รีสอร์ท อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม วันนี้ (16 มี.ค. 61) โดยกล่าวว่า “สืบเนื่องจากแบบสัญญาจ้างที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนโดยจ่ายผ่านบัญชีธนาคาร และนายจ้างเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน ซึ่งต้องบัญญัติแบบให้สอดคล้องกับมาตรา 82 ของพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 เพื่อให้นายจ้างในกิจการประมงทะเล ได้มีความรู้ ความเข้าใจในการทำสัญญาจ้างและการจ่ายเงินผ่านธนาคาร กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จึงให้กองคุ้มครองแรงงานจัดโครงการประชุมชี้แจง เรื่อง การทำสัญญาจ้างและการจ่ายค่าจ้างแรงงานประมงทะเล ในวันนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำสัญญาจ้าง และการจ่ายค่าจ้างแรงงานประมงทะเลตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้มีแนวทางดำเนินงานที่สอดคล้องกับข้อกฎหมายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหา อุปสรรค เพื่อสร้างการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU Fishing)”

           โดยโครงการนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ ธนาคารพาณิชย์ สมาคมประมง ผู้ประกอบการประมงทะเล แรงงานประมงทะเลในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร จำนวน 260 คน ระยะเวลาการประชุมจำนวน 1 วัน และได้เชิญวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มาบรรยายให้ความรู้ เรื่อง กฎหมายคุ้มครองแรงงาน แบบสัญญาจ้างลูกจ้างประมง การจัดทำบัญชีการจ่ายค่าจ้าง และการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบกิจการประมงทะเล ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมประชุม โดยมีการซักถามปัญหาและอุปสรรคตลอดการประชุมอีกด้วย

************************

กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงแแรงงาน