132134
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
22
217
379
130358
3621
4718
132134

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-21 01:37

กสร. สร้างนักบริหารระดับกลาง ก้าวทันเปลี่ยนแปลงด้านแรงงาน

กสร. สร้างนักบริหารระดับกลาง ก้าวทันเปลี่ยนแปลงด้านแรงงาน

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) จัดฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลางให้กับข้าราชการในสังกัด จำนวน 40 คน เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะในการบริหารจัดการภาครัฐ มุ่งเน้นการปฏิบัติงานอย่างมีธรรมาภิบาล ก้าวทันเปลี่ยนแปลงด้านแรงงาน ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวว่า นักบริหารแรงงานระดับกลางเป็นบุคคลที่มีความสำคัญในการขับเคลื่อนกลไกการบริหารจัดการองค์กรไปสู่ความสำเร็จในฐานะที่เป็นคนกลางในการรับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง และนำไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต้องมีการวางแผน ประสานงาน กำกับดูแล ตลอดจนร่วมปฏิบัติงานเพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เพื่อให้นักบริหารแรงงานระดับกลางได้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะด้านการบริหารที่เหมาะสมกับบทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล การปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ถึงประชาชน และมีศักยภาพพร้อมในการตอบสนองต่อความต้องการของผู้ที่มี ส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ กสร.จึงได้จัดการอบรมหลักสูตรการพัฒนานักบริหารแรงงานเพื่อการเปลี่ยนแปลงระดับกลาง (นบร.) โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่ 27 มีผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งประกอบด้วยข้าราชการระดับชำนาญการในสังกัดกสร. ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค รวม 40 คน โดยมีระยะเวลาอบรมทั้งสิ้น 16 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 - 23 มีนาคม 2561 สำหรับเนื้อหาในการอบรมประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกที่มีผลต่อการบริหาร การพัฒนาด้านบริหารงานและการจัดการ รวมทั้งบูรณาการร่วมกับกิจกรรมสร้างวัฒนธรรมต้านทุจริตด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง

          อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวต่อไปว่า หลังจากเสร็จสิ้นการอบรมหลักสูตรดังกล่าว กสร.จะมีบุคลากรที่มีความพรั่งพร้อมไปด้วยความรู้ ความสามารถ เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และเป็นกลไกสำคัญในการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ก้าวทันกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพต่อไป

*************************

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน