132129
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
17
217
374
130358
3616
4718
132129

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-21 01:21

กสร. คุมเข้มด้านความปลอดภัย จัดอบรมวิทยากรป้องกันอัคคีภัย

กสร. คุมเข้มด้านความปลอดภัย จัดอบรมวิทยากรป้องกันอัคคีภัย

          กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) คุมเข้มงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน จัดอบรมเสริมสร้างศักยภาพวิทยากรฝึกอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัย ตั้งเป้าถ่ายทอดให้ลูกจ้าง นายจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอัตราการเกิดอันตรายจากการทำงาน

          นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กล่าวภายหลังเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรป้องกันและระงับอัคคีภัยว่า กสร. ได้ออกใบอนุญาตให้นิติบุคคล เป็นหน่วยงานฝึกอบรมด้านความปลอดภัยในการทำงาน สามารถดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อเป็นเครือข่ายในการจัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้แก่ลูกจ้างและนายจ้างในสถานประกอบกิจการ โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงาน รวมทั้งความไม่ปลอดภัยที่อาจเกิดกับสถานประกอบกิจการ ทั้งนี้ วิทยากรฝึกอบรมเป็นปัจจัยสำคัญที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องไปยังนายจ้าง ลูกจ้าง จึงจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายและนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมไปถึงต้องได้รับการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีการป้องกันอัคคีภัยที่ทันสมัยและต้องคำนึงคุณธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพด้วย

          นายทศพล กล่าวต่อไปว่า เพื่อให้วิทยากรของหน่วยงานฝึกอบรมมีองค์ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเจตนารมณ์ และรายละเอียดของกฎหมาย รวมทั้งแนวทางในการนำกฎหมายไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ กสร. จึงได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพวิทยากรป้องกันและระงับอัคคีภัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นวิทยากรจากหน่วยงานฝึกอบรมที่ได้รับใบอนุญาตในหลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ รวม 280 คน โดยมีมุ่งเน้นให้สามารถนำความรู้ที่ได้รับถ่ายทอดสู่นายจ้าง ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการเพื่อป้องกันและระงับอัคคีภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

**********************

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน