133867
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
140
174
501
131733
5354
4718
133867

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-28 11:29

รมว.แรงงาน ร่วมมือภาคีส่งเสริมสุขภาวะแรงงาน

รมว.แรงงาน ร่วมมือภาคีส่งเสริมสุขภาวะแรงงาน

     วันที่ 5 ตุลาคม 2561 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ นโยบายรัฐกับความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการหนุนใช้กลไกประชารัฐร่วมขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน ส่งเสริมสุขภาวะคนทำงาน

     พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ “นโยบายรัฐกับความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบการ” โดยได้กล่าวว่า กระทรวงแรงงานเป็นหน่วยงานหลักในการคุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ย่อมส่งผลดีต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทั้งนี้ ปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี คือ การสร้างเสริมสุขภาพให้แรงงานมีสภาวะที่สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม อย่างไรก็ตามปัจจุบันยังพบว่า ประชากรไทยวัยแรงงานมีปัญหาสุขภาวะส่งผลให้มีมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจสูงถึง 930,053 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.2 ของจีดีพีของประเทศ

     พล.ต.อ. อดุลย์ กล่าวต่อไปว่า กระทรวงแรงงาน เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดให้การขับเคลื่อน Safety Thailand เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ทั้งนี้ ความสำเร็จของการดำเนินงานจะต้องทำงานโดยร่วมมือกับภาคีเครือข่ายผ่านกลไกปaระชารัฐ ภายใต้นโยบาย โครงการ และกิจกรรมต่าง ๆ ของกระทรวงแรงงานในการเสริมสร้างสุขภาวะคนทำงานในสถานประกอบกิจการ มุ่งสู่การลดปัญหาสุขภาพ อุบัติเหตุ เพื่อร่วมกันสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน ให้ประสบผลสำเร็จต่อไป

*********************

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน