133888
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
161
174
522
131733
5375
4718
133888

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-28 12:02

ก.แรงงาน จับมือ 9 หน่วยงาน สร้างวัฒนธรรมปลอดภัยสู่สถานศึกษา ตั้งเป้าขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงาน

ก.แรงงาน จับมือ 9 หน่วยงาน สร้างวัฒนธรรมปลอดภัยสู่สถานศึกษา ตั้งเป้าขับเคลื่อนความปลอดภัยในการทำงาน

          วันที่ 11 ตุลาคม 2561 ที่กระทรวงแรงงาน พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดงานและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา” ระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษาและขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand พร้อมมอบโล่รางวัลดีเด่น สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 จำนวน 566 แห่ง

          พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยกำหนดให้การขับเคลื่อน Safety Thailand เป็นหนึ่งของนโยบายเน้นหนักของกระทรวง มีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกัน (Preventive Safety Culture) และลดการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน โดยใช้กลไกสำคัญในการสร้างความตระหนักรู้ และการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาพฤติกรรมที่ไม่ก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ โดยเริ่มจากการ เตรียมความพร้อมให้กับเด็กนักเรียนและเยาวชนในสถานศึกษาให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักเกี่ยวกับ   ความปลอดภัยก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผ่านกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 จนถึงปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง มีสถานศึกษาเข้าร่วมแล้วกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์  และบุคลากรทางการศึกษา 1,275,638 คน สำหรับการมอบรางวัลในครั้งนี้เป็นการมอบรางวัลให้กับสถานศึกษา 566 แห่ง ที่ผ่านเกณฑ์ตามข้อกำหนดของกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2561 จำนวน 30 ข้อ โดยต้องผ่านร้อยละ 80 ของเกณฑ์การประเมินทั้งหมด ได้แก่ การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ การปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน เช่น การให้ความรู้เรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา การป้องกันและการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเพื่อเตรียมความพร้อมของครูและนักเรียนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน เป็นต้น

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า เพื่อขับเคลื่อนนโยบายความปลอดภัยในการทำงานลงสู่สถานศึกษา ในระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ กระทรวงแรงงานจึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานทางการศึกษา จำนวน 9 หน่วยงาน จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยสู่สถานศึกษา” ซึ่งจะร่วมกันดำเนินการสร้างเสริมจิตสำนึกและสร้างการรับรู้เรื่องความปลอดภัย สุขภาพอนามัยแก่เยาวชนในสถานศึกษาที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้การดำเนินงานของกระทรวงแรงงานและหน่วยงานภาคีจะเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา ตลอดจน ครู อาจารย์ และบุคลากรของสถานศึกษาต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความปลอดภัย ก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมความปลอดภัยเชิงป้องกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนในสถานศึกษา ตลอดจนบรรลุตามนโยบายระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี” ต่อไป

*********************

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน