133853
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
126
174
487
131733
5340
4718
133853

Your IP: 192.168.2.69
2020-01-28 11:07

ก.แรงงาน ร่วม MOU ป้องกันยาเสพติดในโรงงาน

          กระทรวงแรงงาน จับมือ 7 องค์กร MOU ร่วมมือเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งเป้าแก้ปัญหายาเสพติดในโรงงานอย่างยั่งยืน พร้อมตรวจเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง

 

          นายวิวัฒน์ ตังหงส์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) กล่าวภายหลังเป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้โครงการ “โรงงานทั่วไทยร่วมใจต้านยาเสพติด” ของกระทรวงอุตสาหกรรมว่า กระทรวงแรงงาน ตระหนักถึงปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และการใช้สารเสพติดในสถานประกอบกิจการซึ่งปัญหาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในการทำงาน ชุมชน เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงโดยรวมของประเทศ กระทรวงแรงงาน โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  ได้ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน    ได้ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการปัญหายาเสพติด ภายใต้โครงการโรงงานสีขาว จำนวน 51,772 แห่ง จำนวนลูกจ้างได้รับภูมิคุ้มกัน จำนวน 4,859,623 คน และจัดทำระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ (มยส.) จำนวน 6,646 แห่ง จำนวนลูกจ้าง 1,325,695 คน

         

          อธิบดีกสร. กล่าวต่อไปว่า เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานแบบบูรณาการต่อไป กสร.จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันเมื่อวันที่ 4 ธ.ค.61 เพื่อประกาศเจตนารมณ์แสดงความร่วมมือในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการโรงงาน และการส่งเสริมมาตรการรณรงค์ที่เป็นรูปธรรมเพื่อมิให้บุคลากรรวมทั้งการประกอบกิจการไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตลอดจนสนับสนุนปฏิบัติการเชิงรุก และร่วมตรวจโรงงานในพื้นที่เสี่ยงตามนโยบายภาครัฐ ทั้งนี้ ความร่วมมือดังกล่าวจะส่งผลให้สถานประกอบกิจการ ผู้ใช้แรงงาน มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้นตามกลไกประชารัฐ พร้อมทั้งขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

********************

กรมสวัสดิการและค้มครองแรงงาน