117996
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
42
139
771
115893
2756
6847
117996

Your IP: 192.168.2.69
2019-10-19 04:17

โครงสร้างองค์กร

Post on 03 ธันวาคม 2558
by Super User

สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 9

  

 

นางขนิษฐา มัจฉากล่ำ

ผู้อำนวยการ

 

งานนิติการ

 

 งกานต์สุพัฒน์ สุขสวัสดิ์

นิติกรชำนาญการ

 

กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 1 (เขตจตุจักร)  

งานความปลอดภัยแรงงาน 

นายอมรเทพ วัฒนาชีรานนท์

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางสาวสุธาทิพย์ ไชยอุดม

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

นางสาวสุภาวิตา บวรชัยฤทธ์

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ

 

นางสาวสุพรรณีย์ เพ็ญเขตรวิทย์

นักวิชาการแรงงาน

 

 


กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 2 (เขตหลักสี่)

งานแรงงานสัมพันธ์  

นายเจนวิทย์ ไชยโย

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นายสุทัศน์ ทองรักษา

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางสาวจุรีพร พันธ์อุ่น

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ


กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 3 (เขตบางเขน)

งานสวัสดิการแรงงาน และพัฒนามาตรฐานแรงงาน  

นางสาวนิตยา โลหะสวัสดิ์

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางสาวสุกัญญา พันธุ์แวงมนต์

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นายอาทิตย์ โพธิ์ทอง

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ


 กลุ่มงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 4 (เขตบางซื่อ ดอนแมือง)

งานคุ้มครองแรงงาน และแรงงานนอกระบบ 

นายฉัตรดนัย ด้วงมหาสอน

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางสาววิลาวัณย์ ศรีหาเศษ

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางสาวเบญจพร เชยะสิทธิ์

นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ


 งานบริหารทั่วไป 

นางรชา สิริภูษิต 

นักวิชาการแรงงานชำนาญการ

นางสาวเฟื่องฟ้า เงินถาวร

นักวิชาการแรงงาน

นางสาวจิรัชยาพัทร นานอก

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

นางสาวพรพรรณ วงศ์กะโซ่

พนักงานธุรการ 

 

นายสมชาย กันทราวิรัตน์

พนักงานขับรถยนต์

นายอิทธิพล บุญญฤทธิ์

พนักงานขับรถยนต์

นายณัฐวุฒิ นิลรุจี

พนักงานขับรถยนต์